PREHLÁSENIE SPRÁVCU O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa  27.4.2016  o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  v  súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej jen „GDPR“)

 

I. Správca osobných údajov

Správca osobných údajov:Gurman, s.r.o. so sídlom Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 731 198,zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,vložke číslo3191/P emailový kontakt: info@castledistillery.sk (ďalej len „Správca“):týmto v súlade s čl. 12 aj GDPR informuje subjekty údajov o spracovaní ich osobných údajov a o ich právach.

 

II. Rozsah spracovania osobných údajov

 Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom je príslušný subjekt údajov správcovi poskytnutý v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom alebo správcom získal oprávnene od tretej osoby alebo oprávnene zhromaždil inak a spracuje ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo k plnením zákonných povinností správcu. 

 

III. Zdroje osobných údajov

• priamo od subjektov údajov (najmä v rámci uzatvárania príslušných zmlúv, na základe objednávky, registrácie a nákupov prostredníctvom e-shopu, e-mailu, telefonicky, chatom, prostredníctvom webových stránok, kontaktného formulára na webe, prostredníctvom sociálnych sietí, predaním vizitky, na základe získaného súhlasu, získanie audio alebo videozáznamu získaného prostredníctvom technického zariadenia správcu atď.)  • treťou osobou (najmä zmluvnými stranami v rámci plnenia konkrétneho zmluvného vzťahu)  • z verejnej dostupnej evidencie,  •  ďalšie registre v príslušných prácnych predpisov. 

 

IV. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania správcom

 Správca spracováva (sám či prostredníctvom spracovateľa) nasledujúce kategórie osobných údajov:  •  meno a sídlo  • obchodná spoločnosť (u podnikajúcich fyzických osôb) • adresa, doručovacia adresa,  • dátum narodenia • rodné číslo • e-mailová adresa • telefónne číslo - súkromné, služby • telefonické - faxové číslo • IČO • číslo občianskeho dokladu • číslo cestovného pasu • DIČ • IČ DPH • bankové spojenie • www stránky • ID dátových schránok • heslo, prihlasovací údaj • fotografie • videozáznam • zvukový (telefonický) záznam • IP adresa • lokalizačné údaje (GPS, CCS) • číslo karty poistenia • číslo zmluvy, pod ktorou je subjekt u správcu evidovaný • personálne číslo, číslo zamestnanca • vzdelanie • príjem zo zamestnania (mzda, príjem z dôchodku • osobné údaje detí alebo manželiek resp. partnera / partnerky • cookies • podpis. 

V. Kategória subjektov údajov: 

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a to konkrétne • zamestnanec správca (na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohôd o pracovných činnostiach) • uchádzač o zamestnanie u správcu • zamestnanec agentúry správcu,  • zmluvný partner správca (fyzická osoba - podnikateľ, nepodnikajúci) - klient - zákazník - kupujúci – - objednávateľ - odberateľ - dodávateľ - dopravca, prepravca - zhotoviteľ - objednávateľ - nájomca - prenajímateľ - nájomca - oprávnený - povinný - veriteľ - dlžník - užívateľ - budúci zmluvný štát (na základe uzavretia zmluvy o budúcnosti alebo opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť subjektu údajov) , • subjekt v predzmluvnom vzťahu s správcom (objednávateľ pred akceptáciou objednávky, žiadateľom atď.)  • účastník konania • pomocný účastník konania • dotknutá osoba, zúčastnená osoba • žiadateľ • anketár • platca • príjemca • oprávnený • povinný • poškodený.

 

VI. Kategórie spracovateľov a príjemcov osobných údajov:  • externý subjekt, ktorý poskytuje služby správcovi, predovšetkým poskytuje:  •  služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany 

•  prepravcovia, dopravcovia  •  obchodní zástupcovia  •  dodávatelia vykonávajúci pre správcu tzv. priamy závoz tovaru zákazníkom správcu  •  účtovné služby, služby daňových poradcov a audítorov  •  služby v oblasti IT, cloudové úložiská  •  služby reklamné, marketingové  •  služby v oblasti školení, vzdelávania  •  služby spočívajúce v zabezpečení dotácií a subvencií  • ďalej:  •  orgány štátnej správy  • orgány miestnej samosprávy  •  bankové ústavy  •  poisťovne 

 

VII. Účel a dôvody spracovania osobných údajov

 Spracovanie osobných údajov prebieha u správcu :  • na základe udeleného súhlasu subjektu údajov  • pri plnení zmluvy s subjektom údajov  • pri vykonávaní opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť subjektu údajov  • z dôvodu splnenia právnych povinností vzťahujúcich sa na správcu  • z dôvodov oprávneného záujmu správcu alebo tretej strany (vrátane archivovania na základe oprávneného záujmu správcu)  • z dôvodov ochrany životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo iných fyzických osôb 

 

VIII. Spôsob spracovania a ochrana osobných údajov

 Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkových priestoroch, pobočkách a sídle správcu jednotlivých poverených zamestnancov správcu, prípadne spracovateľom. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne i manuálnym spôsobom v osobných údajoch v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týchto okolností sa nesmie zabrániť neoprávnenému alebo nehodnému prístupu k osobným údajom, ich zmenám, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracovaniu a inému zneužitiu osobných údajov. Verejné subjekty, ktoré môžu byť osobné údaje sprístupnené, sú riadne preverené, zmluvne zabezpečené ich rešpektovanie k právam subjektov údajov na ochranu osobných údajov a súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 

 

IX. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, vo vnútorných predpisoch správcu alebo príslušných právnych predpisoch ide vo všetkých prípadoch spracovania osobných údajov o obdobie nevyhnutne potrebné na zabezpečenie práv a povinností plynúcich tak zo zmlúv oprávnených záujmov, ako aj z príslušných právnych predpisov. 

 

X. Poučenie

Správca spracováva údaje s povolením subjektu údajov s výnimkou zákonom stanovených prípadov, ak spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas s údajom subjektu. V súlade s článkom 4 ods. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu subjektu údajov spracovať tieto údaje:  subjekt údajov udelil súhlas s jedným alebo viacerými konkrétnymi účelmi, spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorého zmluvnou stranou je subjekt údajov alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov , spracovanie je nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, s výnimkou prípadov, keď je pred týmto záujmom potrebná na zabezpečenie životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody subjektu, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov. 

 

XI. Práva subjektov údajov

V súlade s čl. 12 GDPR informuje správcu subjektu údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:  • účelu spracovania,  • kategórii dotknutých osobných údajov, • príjemcovi alebo kategórie príjemcov, ktorých osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,  • plánovaná doba, po ktorej budú osobné údaje uložené,  • všetky dostupné informácie o zdrojoch osobných údajov,  • ak nie sú získané údaje od subjekte, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu vrátane profilovania.  Každý správca alebo spracovateľ vykoná spracovanie osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:  • požiadať správcu o vysvetlenie.  • požiadať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenia alebo vymazania osobných údajov.  Ak je žiadosť subjektu údajov zistená oprávnene, správca odstráni bezodkladne chybný stav. Ak správca nevyhovie žiadosti subjektu údajov, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Subjekt údajov má právo obrátiť sa svojím podnetom na dozorný úrad priamo bez predchádzajúcich krokov.  Správca má právo na poskytnutie informácií požadovať primeranú náhradu, ktorá nepresahuje náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií. 

 

XII. Záverečné ustanovenia

V prípade otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov subjektov údajov sa môžete kontaktovať správcu písomne alebo elektronicky prostredníctvom týchto kontaktných údajov:  Gurman, s.r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 731 198 emailový kontakt:  info@castledistillery.sk (ďalej len „Správca“): 

 

Prehlásenie je verejne prístupné na webových stránkach správcu www.gas-familia.sk  Posledná aktualizácia tohto vyhlásenia bola vykonaná dňa 10.5.2021.

Hoci už dnešné deti väčšinou nevyrastajú v obklopení prírody a domácich zvierat, je dôležité oboznamovať ich aj s tradičným spôsobom života na farme. Nielenže rozširujeme ich obzory, ale vieme u nich vďaka tomu vybudovať úctu k tradíciám a možno aj uvedomelosť pri výbere živočíšnych produktov.

Mäsovýroba

Náš dobytok Charolais a mangalice majú to najkvalitnejšie mäsko, ktoré ponúkame v surovom stave a taktiež robíme výborné domáce údené klobásy, domácu šovdru (údenú šunku...

Viac informácii

Mliekovýroba

Naše kravičky a ovečky veľmi dobre vedia, že najväčší vplyv na ich kvalitu mlieka má strava. Preto jedia na pastvinách, ktoré neboli ošetrované pesticídmi. Pohyb tiež vplýva na kvalitu mlieka...

Viac informácii

Rastlinná výroba

Hospodárime na cca 1000ha pôdy v piatich katastrálnych územiach a to Hniezdne, Forbasy, Lacková, Kamienka a Stará Ľubovňa. Na poliach pestujeme prevažne obilniny ako pšenicu, jačmeň...

Viac informácii

živočíšna výroba

V rámci živočíšnej výroby sa venujeme predovšetkým chovu hovädzieho dobytka a oviec s následnou produkciou kravského a ovčieho mlieka. Vďaka odbornej starostlivosti, kvalitnej výžive, dobrým...

Viac informácii